ඔබට අදාළ OTP Number එක පැමිණීමට ප්‍රමාද වුවහොත් නැවතත් විනාඩි පහළවකින් පමණ උත්සාහ කරන්න