ලියාපදිංචි වීම සඳහා උපදෙස් :

ඔබ නව සිසුවෙක් නම් New Student Register හරහා ලියාපදිංචි වී සිටින්න.

ඔබ ඉහත ආකාරයට ලියාපදිංචි වී අවසාන නම්, පහත LOG IN පැනල් එකෙන් ඔන්ලයින් අධ්‍යාපන ඒකකයට ඇතුළ් වන්න.

LOG IN