ලියාපදිංචි වීම සඳහා උපදෙස් :

ආයතනික බාර්කෝඩ් හැඳුනුම්පතේ අංකය පමණක් ඇතුළත් කරන්න.

වලංගු ජංගම දුරකථන අංකයක් ලබාදෙන්න.

පාස්වර්ඩ් එකක් ඇතුළ් කර, තහවුරු කළ පසු ඔබගේ ජංගම දුරකථනයට ලැබෙන OTP එක ඇතුළත් කර ලියාපදිංචි වන්න.

ඉන් පසු ප්‍රධාන පිටුවෙන් ඔබට නිතිපතා පද්ධතියට ඇතුළ් විය හැක.

SIGN UP